Premis Pardinilla Guiu

PREMIS LITERARIS
JOAN PARDINILLA i MARIA GUIUVila de Bagà, 2012


PARTICIPANTS

Hi poden participar totes les persones que ho desitgin.


ELS TREBALLS

Els premis Joan Pardinilla i Maria Guiu s'estableixen en sis modalitats, es valorarà principalment la qualitat, la creativitat i la correcció lingüística dels treballs.

Els treballs han d'estar escrits en llengua catalana. Han de ser inèdits i no han d'haver estat guardonats en altres certàmens literaris, ni estar compromesos en tràmits de publicació o presentats en altres premis pendents d'adjudicació.

S'hauran de presentar 4 còpies del treball en paper i una còpia en suport informàtic, escrits amb ordinador a doble espai amb un cos de lletra 12 i a una sola cara.


PRESENTACIÓ DELS TREBALLS

El termini de presentació acabarà el 31 de desembre de 2011. Es consideraran incloses dins aquest termini les obres que arribin per correu si la data d'expedició és dins el termini de presentació esmentat.

Tots els treballs concursaran amb un lema o pseudònim. Juntament amb els originals s'acompanyarà amb un sobre tancat, on a l'exterior hi figurarà el lema o el pseudònim i a la modalitat al premi al qual participa i el títol de l'obra, i a l'interior hi figuraran les dades personals de l'autor: nom i cognoms, adreça, telèfon o adreça electrònica.

Els treballs s'han d'enviar a la següent adreça:

Associació Medieval de Bagà
Apartat de correus, 491
08695-BAGÀ (Barcelona)

o bé es poden dur personalment a: Comercial Caballé, C/ Raval, 10, Bagà.


MODALITATS

Premi d'història del Berguedà
Dotat per l'Associació Medieval de Bagà

Tema: treball o estudi sobre qualsevol fet històric de qualsevol indret de la comarca del Berguedà.
Extensió: mínim 25.000 caràcters, màxim 50.000 caràcters.

Premi de Cultura popular del Berguedà
Dotat per l'Ajuntament de Bagà

Tema: treball o estudi sobre qualsevol festa popular o tradició de la comarca del Berguedà.
Extensió: mínim 25.000 caràcters, màxim 50.000 caràcters.

Premi de Poesia
Dotat per la Diputació de Barcelona

Tema: lliure.
Extensió: mínim 100 versos, màxim 200 versos.

Premi de narrativa
Dotat per el Consell Comarcal del Berguedà

Tema: lliure, però el jurat tindrà en especial consideració que l'acció transcorri a la comarca.
Extensió: mínim 25.000 caràcters, màxim 50.000 caràcters.

Premi de contes curts per a joves autors (fins a 31 anys)
Dotat per Òmnium Berguedà

Tema: lliure, però el jurat tindrà en especial consideració que l'acció transcorri a la comarca.
Extensió: mínim 10.000 caràcters, màxim 25.000 caràcters.

Premi de periodisme sobre el Berguedà
Dotat pel Túnel del Cadí

Tema: qualsevol article, reportatge, entrevista, etc. referent a l'àmbit territorial del Berguedà, publicat en qualsevol mitjà de comunicació, entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2011.
S'haurà d'adjuntar una còpia de l'article publicat.


PREMIS

S'atorgarà un primer premi per modalitat, que estaran dotats amb un premi en metàl·lic de 350 euros i la publicació dels treballs guardonats en un sol volum.


JURAT

El Jurat estarà format per diferents persones significatives dins del món de la història, la cultura, la literatura i el periodisme del Berguedà.

A criteri del Jurat, el premi per modalitat podrà ser declarat desert, així mateix a criteri del Jurat podrà atorgar accèssits a cadascuna de les modalitats si ho creu convenient, on s'entregarà un diploma.

Les decisions del Jurat són inapel·lables.

El veredicte del Jurat es farà públic el dia 11 de maig de 2012.


FINAL

Els originals de les obres presentades sense premi ni accèssit podran ser retirats pels seus autors durant tot el mes juny (Contactar amb l'organització abans de venir), En cas de no fer-ho s'entendrà que hi renuncien.

Qualsevol cas no previst en aquestes bases serà resolt per l'Associació Medieval de Bagà.

El fet de presentar-se suposa l'acceptació d'aquestes bases.


MÉS INFORMACIÓ

Associació Medieval de Bagà
Apartat de correus, 491
08695 – BAGÀ
T. 938 244 515